پسته کارتن 1.5 کیلویی

پسته پسته کارتن 1.5 کیلویی

پسته پسته کارتن 1.5 کیلویی


احمد آقایی شور


341,700 تومان
510,000

پسته کارتن 1.2 کیلویی

پسته پسته کارتن 1.2 کیلویی

پسته پسته کارتن 1.2 کیلویی


احمد آقایی شور


242,000 تومان
345,600

پسته کارتن 1 کیلویی

پسته پسته کارتن 1 کیلویی

پسته پسته کارتن 1 کیلویی


احمد آقایی شور


227,800 تومان
340,000

پسته سلوفن 500 گرمی

پسته پسته سلوفن 500 گرمی

پسته پسته سلوفن 500 گرمی


احمد آقایی شور


110,550 تومان
165,000

پسته جعبه ای 450 گرمی

پسته پسته جعبه ای 450 گرمی

پسته پسته جعبه ای 450 گرمی


احمد آقایی خام


93,800 تومان
140,000

پسته جعبه ای 1 کیلویی

پسته پسته جعبه ای 1 کیلویی

پسته پسته جعبه ای 1 کیلویی


احمد آقایی شور


214,400 تومان
320,000